Ochrana osobních údajů

Kdo zpracovává Vaše osobní údaje a jak ho můžeme kontaktovat?

Vaše osobní údaje zpracovává společnost Crystal Call, a.s., kterou můžete kontaktovat na adrese  Hálková 1/A, 831 03 Bratislava, Slovenská republika nebo e-mailem na adrese dpo@crystalcall.eu .

Společnost můžete kontaktovat prostřednictvím zodpovědné osoby, kterou je pan/společnost Milan Mračko/IOSEC, s.r.o. na adrese Klincová 37/B, 821 08 Bratislava alebo e-mailom na adrese  dpo@iosec.eu

Za jakým  účelem budou zpracované Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem zpracování Vašeho požadavku, objednávky nebo podnětu, za účelem plnění smlouvy,  za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů nebo za účelem plnění našich povinností.

Pokud jste nám udělil souhlas, Vaše osobní údaje mohou být použity v souladu s uděleným souhlasem.

Co nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje nám umožňují zpracovávat právní předpisy, a to v případě, že je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené s Vámi nebo, aby se na základě Vaší žádosti udělali opatření před uzavřením smlouvy a také v případě, pokud je zpracování nezbytné pro plnění našich povinností.

Pokud jste nám dali souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, Vaše osobní údaje budou zpracované na základě Vašeho souhlasu.

Vaše osobní údaje mohou být též zpracované z důvodu oprávněného zájmu, který může souviset s ochranou práv nebo oprávněných zájmů.

Komu budeme Vaše osobní údaje poskytovat?

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout osobám, které se budou podílet na jejich zpracování a jiným osobám nebo subjektům, pokud to stanovuje nebo umožňuje právní předpis.

Jak dlouho budeme uchovávat Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu, dokud bude existovat naše oprávnění nebo povinnost je zpracovávat, nejméně po dobu plnění smlouvy, po dobu na uplatnění právních nároků nebo po dobu, kterou určuje právní předpis.

Pokud se zpracování osobních údajů uskutečňuje jen na základě Vašeho souhlasu, Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu jeho trvání, přičemž máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat prostřednictvím kontaktních údajů.

Jaká jsou Vaše práva při zpracování osobních údajů

Mezi Vaše práva patří právo požadovat od nás přístup k osobním údajům, které se Vás týkají, právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání osobních údajů nebo právo na omezení zpracování osobních údajů, právo namítat zpracování osobních údajů a právo na přenos osobních údajů. Pokud se domníváte, že došlo k porušení Vašich práv při zpracování osobních údajů, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky.

Je potřebné, aby jste nám Vaše osobní údaje poskytl?

Poskytování Vašich osobních údajů může vyžadovat právní předpis, smlouva nebo uskutečnění úkonů před uzavřením, případně splnění jiného účelu jejich zpracování, zejména zpracování Vašeho požadavku, objednávky, podnětu, plnění smlouvy nebo našich povinností.

Pokud má být splněn účel zpracování, je nezbytné poskytnutí Vašich osobních údajů. Následkem neposkytnutí osobních údajů může být nemožnost splnění Vašich požadavků, naplnění účelu jejich zpracování, porušení smlouvy nebo právního předpisu.

V případě, že budete mít jakékoliv otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů nebo Vašich práv a povinností, neváhejte nás kontaktovat.Pokud vás prezentace naší firmy zaujala

Kontaktujte nás